Algemene voorwaarden Shirtprintservice.nl

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden

 

Artikel 1: Algemene bepalingen en toepasselijkheid

 

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtnemer: shirtprintservice.nl. Shirtprintservice.nl is een handelsnaam van RPX Online BV met KvK-nummer: 55512100.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of levering van zaken. De opdrachtgever zal zich ter zake van de opdracht nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer ter kennis heeft gebracht en de opdrachtnemer alsdan onder deze voorwaarden de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdracht: elk verzoek tot het verrichten van werkzaamheden of tot het leveren van zaken, in welke vorm dan ook gedaan. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in lid 4 van dit artikel kunnen worden verricht.
 4. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder werkzaamheden: het vervaardigen of leveren of delen daarvan voortvloeiend uit een aan opdrachtnemer verstrekte opdracht, in de ruimste zin des woords.
 5. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder product: alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever.
 6. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder koop op afstand: de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij in het kader van een door de opdrachtnemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of ander communicatiemiddel.
 7. Op alle offertes door, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met de opdrachtnemer zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing.
 8. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden of bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
 9. De opdrachtgever met wie eerder op de onderhavige voorwaarden een overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
 10. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen c.q. aan te vullen, indien en voor zover gewijzigde omstandigheden een dergelijke aanpassing rechtvaardigt.

Artikel 2: Offertes 

 

 1. Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard. Een aanbod wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.
 2. Offertes door de opdrachtnemer zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en vermogen daarbij alle van belang zijnde gegevens heeft verstrekt. Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk is aangegeven, dat de BTW in de prijs begrepen is.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Voor leveranties kunnen buiten de verzendkosten ook behandelingskosten in rekening worden gebracht.
 5. De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijven en dergelijke) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend. De door opdrachtnemer vervaardigde ontwerpen zijn en blijven (intellectueel) eigendom van de opdrachtnemer.
 6. Opdrachtnemer kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten en wijziging in gegeven opdrachten

 

 1. Eerst op het moment dat de opdrachtnemer mondeling of schriftelijk heeft bevestigd de verleende opdracht te aanvaarden komt de overeenkomst tot stand en ontstaan uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen van partijen.
 2. De opdrachtgever draagt het risico van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig ontvangen door de opdrachtnemer van zijn mededelingen.
 3. Voor zover onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van de gegeven opdracht en de aanvaarding daarvan, zullen de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geacht worden te zijn geschied overeenkomstig de inhoud van de opdracht.
 4. De opdrachtnemer zal binnen redelijke grenzen aan wijzigingen in de opdracht meewerken, indien en voorzover de inhoud van de door hem te leveren prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 5. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 6. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal opdrachtgever proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen. 
 7. Opdrachtnemer zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
 8. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
 9. Door het versturen van het op internet ingevulde bestelformulier geeft de klant bindend aan op het aanbod in te gaan en aldus een koopovereenkomst c.q. productie-overeenkomst af te sluiten. Voor het uiteindelijk te versturen opdracht heeft de klant op een overzichtspagina de mogelijkheid om de juistheid van de gegevens te controleren en desgewenst te corrigeren. Voor de bestelprocedure kan op dit moment worden gekozen uit onderstaande talen: Nederlands. Daarop stuurt opdrachtnemer de opdrachtgever per e-mail een bestelbevestiging en controleert het aanbod op de juridische en daadwerkelijke uitvoerbaarheid, in het bijzonder op een mogelijke inbreuk op de auteursrechten van derden. De orderbevestiging kan niet worden gezien als leveringsbevestiging, maar is uitsluitend bedoeld om de klant te informeren omtrent het feit dat de bestelling bij opdrachtnemer is binnengekomen. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer opdrachtnemer het bestelde product naar de opdrachtgever heeft verzonden. De details van de bestelling kunnen tevens online onder www.shirtprintservice.nl in het gebruikersprofiel onder (Je Bestellingen) worden bekeken. De kleuren in de afbeeldingen kunnen iets afwijken van het daadwerkelijke resultaat.
 10. Het afsluiten van de koopovereenkomst gebeurt onder voorbehoud dat opdrachtnemer zelf tijdig en volledig door leveranciers wordt beleverd. Dit voorbehoud geldt niet in het geval van kortstondige leveringsproblemen of wanneer opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het niet leveren, in het bijzonder wanneer opdrachtnemer nalaat, om tijdig voor een alternatief te zorgen. De opdrachtgever wordt onmiddellijk in kennis gesteld van het niet beschikbaar zijn van het product. Producten, maten of kleuren die besteld zijn maar niet meer leverbaar zijn, omdat deze niet meer in het assortiment zitten, wordt een alternatief voor aangeboden. Denkende aan een andere kleur, maat of geheel ander artikel. Kan hier geen keuze uit worden gemaakt, dan word het totaal bedrag van de artikelen die niet meer leverbaar zijn geretourneerd.
 11. De producten die worden aangeboden worden op maat gedrukt, hierdoor kan de opdrachtnemer de bestelde producten niet terug nemen. Opdrachtnemer heeft daarom een maattabel op de website.

Artikel 4: Opzegging en annulering

 

 1. De opdrachtnemer heeft steeds het recht, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst geheel of ten dele op te zeggen, zonder dat tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is ten opzichte van de opdrachtgever, doch onverminderd de aan opdrachtnemer verder toekomende rechten – welke opdrachtnemer ten laste van opdrachtgever heeft of krijgt, onmiddellijk opeisbaar zijn- wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, of door hem surséance is aangevraagd, hij opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland verlegt alvorens naar genoegen van de opdrachtnemer zekerheid te hebben gesteld voor de voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht reeds is verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden, of indien hij door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over (delen van) zijn vermogen verliest, tenzij ten behoeve van de opdrachtnemer naar diens oordeel genoegzame zekerheid wordt verstrekt voor de voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden.
 2. De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat de opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is, mits hij de hierdoor voor de opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door de leverancier gederfde winst, waarbij tevens in rekening wordt gebracht de kosten die de opdrachtgever reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslagkosten. 
 3. Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.
 4. Indien opdrachtnemer overgaat tot prijsverhoging voordat drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn verstreken, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.

Artikel 5: Koop op afstand

 

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op opdrachtgever in de hoedanigheid van consument.
 2. Ingeval van koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen 30 kalenderdagen te geschieden.
 3. Ingeval van koop op afstand heeft opdrachtnemer het recht opdrachtgever tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
 4. Ingeval van koop op afstand heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de opdrachtnemer geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 5. In geval van koop op afstand heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst na 30 kalenderdagen te herroepen indien opdrachtnemer het product niet binnen 30 kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn overeen zijn gekomen. 
 6. Opdrachtgever kan de overeenkomst herroepen via het door opdrachtnemer geplaatste standaardformulier voor herroeping of op een door opdrachtgever eigen gekozen wijze.
 7. Indien opdrachtgever de geleverde zaken terugzendt, dient opdrachtgever de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor rekening en risico van opdrachtgever.
 8. Indien opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is opdrachtgever verplicht de goederen binnen veertien kalenderdagen terug te zenden omdat opdrachtgever opdrachtnemer heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.
 9. Indien opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort opdrachtnemer uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten (van heen verzending) terug.
 10. Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt opdrachtnemer opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort opdrachtnemer uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien opdrachtnemer en opdrachtgever overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van opdrachtnemer. Het voorgaande is alleen van toepassing indien opdrachtgever gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.
 11. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de overeenkomst betrekking heeft op:
  • producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop opdrachtnemer geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • verzegelde producten waarvan opdrachtgever de zegel heeft verbroken;
  • hygiënische producten waarvan opdrachtgever de zegel heeft verbroken;
  • producten die met de instemming van opdrachtgever al binnen de bedenktijd geleverd worden;
  • producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
  • producten die snel kunnen bederven of verouderen;
  • producten van persoonlijke aard;
  • producten op maat gemaakt.

Artikel 6: Gegevens en zaken opdrachtgever; risico en verantwoordelijkheid

 

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat gegevens en zaken die de opdrachtnemer nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm ter beschikking komen van de opdrachtnemer.
 2. De opdrachtgever dient van aan de opdrachtnemer ter beschikking te stellen kopij, tekeningen, ontwerpen en fotografische opname of andere informatiedragers, een kopie en zo mogelijk een origineel te behouden.
 3. De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan.
 4. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting, dan heeft de opdrachtnemer, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, het recht de opdracht terug te geven.
 5. Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, worden ter beschikking gestelde gegevens en zaken, behoudens het in artikel 17 bepaalde, na voltooiing van de opdracht aan de opdrachtgever geretourneerd.
 6. De opdrachtnemer is verplicht zorg te (doen) dragen voor een zorgvuldige opslag van de opdrachtgever afkomstige zaken en/of gegevens. Behoudens tegenbewijs wordt de opdrachtnemer geacht aan deze verplichting voldaan te hebben.
 7. Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van de bij de opdrachtnemer of derden opgeslagen zaken en/of gegevens is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever, behoudens bij door hem aangetoonde opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer. 
 8. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle aanspraken van derden verband houdende met de beschadiging of het teloorgaan van de in de voorgaande leden bedoelde zaken en/of gegevens.
 9. Ongeacht hetgeen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever omtrent de kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de goederen voor risico van opdrachtnemer tot het tijdstip dat zij het vestigingsadres van opdrachtnemer hebben verlaten.
 10. De opdrachtgever zal de onder het eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer vallende goederen vanaf het moment van risico-overgang verzekeren tegen normale bedrijfsrisico's.
 11. Tenzij anders overeengekomen, worden door de opdrachtnemer ter bewerking aangeboden goederen voor eigen rekening en risico aangeleverd wat betreft opslag en bewerking in welke vorm dan ook. Van de stuksgoederen kan in geval van ondeugdelijke bewerking, tenzij anders overeengekomen, maximaal 5% als uitval worden beschouwd zonder dat opdrachtnemer aansprakelijk is voor de kosten.
 12. De opdrachtgever dient er, bij het plaatsten van een order waarbij afbeeldingen en/of logo’s worden geüpload, zorg voor te dragen dat de bestanden waarin deze worden geüpload 800px groot zijn. Door deze algemene voorwaarden te accepteren bevestigt de opdrachtgever de grootte van de geüploade bestanden gecontroleerd te hebben.
 13. Wanneer de opdrachtgever een bestand wil uploaden via de online designer op de website, dient gebruik te worden gemaakt van een .png .gif en/of .jpg bestand. Indien de opdrachtgever beschikt over een vector bestand .eps. ai. of .pdf, dan kan deze worden gemaild naar het door de opdrachtgever opgegeven e-mailadres.
 14. Opdrachtnemer controleert de grootte van de geüploade bestanden nadat de bestelling is geplaatst. Indien het geüploade bestand niet aan de eisen voldoet, zal opdrachtnemer zich inspannen om het bestand aan te passen zodat deze aan de eisen voldoet. Dit kan leiden tot een vertraging in de levertijd.
 15. Indien het niet mogelijk is om het geüploade bestand aan de door opdrachtgever gestelde eisen aan te passen, dan wel het niet mogelijk is om het geüploade bestand te drukken, zal opdrachtnemer dit zo snel mogelijk melden aan de opdrachtgever.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 

 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is uitdrukkelijk beperkt tot het volgende: Indien opdrachtnemer een reclame gegrond bevindt, zal opdrachtnemer naar haar keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken contractgoederen betalen, hetzij de betrokken contractgoederen gratis vervangen. Deze bepaling geldt niet in geval de afnemer de goederen zelf heeft aangeleverd ter bewerking. Alsdan geldt dat opdrachtnemer een redelijke vergoeding, in verhouding tot de van haar verlangde prestatie, verleent. Behalve indien daarnaast sprake is van schade als gevolg van opzet of grove schuld van opdrachtnemer. De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige "verdere" schade, gevolgschade daaronder begrepen en opdrachtnemer is mitsdien niet gehouden tot vergoeding van de bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens afnemer of welke andere schade dan ook.
 3. Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van zaken en/of gegevens tijdens vervoer of verzending is steeds voor de opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer. Onder vervoer en verzending wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het (mobiele) telefoonnet, en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.
 4. Het risico ter zake van schade aan of andere problemen samenhangend met na aflevering door de opdrachtgever geassembleerde, anderszins bewerkte of aan andere (on)roerende zaken aangebrachte zaken is steeds voor de opdrachtgever.
 5. Indien de opdrachtgever de door de opdrachtnemer te leveren zaken en/of gegevens niet binnen 30 dagen na beëindiging van de opdracht en voldoening van het ter zake van die opdracht verschuldigde in ontvangst neemt, worden deze vanaf dat ogenblik voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen voor 30 dagen.
 6. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden of leveringen samenhangen.
 7. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk zijn begrepen aanspraken uit hoofde van rechten van (intellectuele) eigendom, verband houdende met de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde goederen.
 8. De opdrachtgever heeft nimmer het recht de zaken en/of gegevens retour te zenden aan de opdrachtnemer, tenzij de opdrachtnemer hiermede schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) is akkoord gegaan. Het retour zenden geschiedt geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 8: Overmacht

 

 1. Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, diefstal, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, verbeurdverklaring en andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, defecten aan machinerieën, niet-levering van noodzakelijke materialen, halffabrikaten of gegevens voor derden, storingen in de levering van energie, verminderde bereikbaarheid van gegevens, alles zowel in de onderneming van de opdrachtnemer als bij ingeschakelde derden, worden die verplichtingen opgeschort totdat de opdrachtnemer redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Indien op grond van overheidswege gestelde voorschriften of uit veiligheidsoverwegingen van de opdrachtnemer door enige omstandigheid niet kan worden gevergd dat hij de opdracht (verder) uitvoert, heeft de opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
 3. De opdrachtgever heeft, in geval een situatie als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel zich voordoet, niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, noch ontstaat in die gevallen voor de opdrachtnemer een verplichting tot vergoeding van enige schade.
 4. Mocht de overmachtssituatie zo lang duren, dat de opdrachtgever redelijkerwijs geen nakoming meer van opdrachtnemer kan eisen, dan kan elke partij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en schadevergoeding door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst ontbinden.

Artikel 9: Ontwerpen, tests en proeven

 

 1. De opdrachtgever is gehouden de door de opdrachtnemer aan hem ter controle ter beschikking gestelde ontwerpen, tests, (proef)afdrukken en/of (proef)modellen zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan de opdrachtnemer te doen toekomen.
 2. Goedkeuring zijdens de opdrachtgever geldt als erkenning dat de opdrachtnemer de aan de proeven voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd.
 3. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde verplichting geldt dit als goedkeuring in de zin van het tweede lid.
 4. Elk op verzoek van de opdrachtgever vervaardigd ontwerp, test, (proef) afdruk en/of (proef)model wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten hiervan in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 10: Auteursrechten op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid

 

 1. De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer dat door de uitvoering van de opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, modelrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden, of daarvan afgeleide rechten, noch inbreuk op enig ander recht. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte van alle aanspraken die derden ter zake geldend kunnen maken alsmede voor alle kosten die met het verweer daartegen gepaard gaan.
 2. Alle bij de uitvoering van de opdracht tot stand gekomen zaken en werken worden geacht in hun geheel en uitsluitend volgens de inzichten van de opdrachtnemer tot stand te zijn gekomen. De opdrachtnemer is derhalve uitsluitend rechthebbende op ieder auteursrecht of ander intellectuele-eigendomsrecht dat ontstaat op alle bij uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken en werken, alsmede op de in de opdracht bedoelde eindproducten. Alle intellectuele-eigendomsrechten op van de opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte werkwijzen, adviezen etc. zullen zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer (blijven) toebehoren, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de opdrachtgever zelf of van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. Het in dit lid bepaalde geldt ook indien de desbetreffende werkzaamheden of zaken als afzonderlijke post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
 3. De opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht, dat bovendien beperkt is tot de in de opdracht begrepen afgeleverde zaken en/of gegevens. Meer in het bijzonder geldt dat het resultaat van enige werkzaamheid waardoor intellectuele-eigendomsrechten zijn ontstaan, noch aan derden ter bewerking of verveelvoudiging beschikbaar mogen worden gesteld, noch door de opdrachtgever zelf mogen worden bewerkt of verveelvoudigd. De uitoefening van deze rechten –openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen- is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk uitsluitend aan de opdrachtnemer voorbehouden. 
 4. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Ook behoudt opdrachtnemer het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. De opdrachtgever is gerechtigd om de door opdrachtnemer geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, te gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Van normale uitoefening van zijn bedrijf in de zin van dit artikel is geen sprake, wanneer de opdrachtgever in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert. De door de opdrachtnemer gemaakte ontwerpen, films en afdrukken blijven (intellectueel) eigendom van opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Zij mogen niet door de opdrachtgever afzonderlijk voor ander doeleinden worden aangewend dan schriftelijk is overeengekomen.
 6. Bij overtreding van het in lid 3 gestelde verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 2.000,00 per overtreding en € 250,00 per dag(deel) dat de overtreding duurt, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, en onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding door de opdrachtgever van alle voor de opdrachtnemer daaruit voortvloeiende schade.
 7. Voor opdrachtnemer is het niet mogelijk bij alle door klanten of shop-exploitanten gemaakte drukmotieven van tevoren te controleren of daarmee eventueel inbreuk wordt gemaakt op bestaande rechten. Opdrachtnemer heeft het recht om binnengekomen bestellingen binnen de wettelijke aanvaardingstermijn te weigeren, indien in het kader van het bestelproces bekend wordt of de verdenking ontstaat, dat door een drukmotief de rechten van derden of wettelijke voorschriften worden geschonden.
 8. Indien de opdrachtgever een eigen ontwerp aanlevert, of op een andere wijze invloed uitoefent op het product (tekst en/of afbeelding personalisatie), geeft de opdrachtgever ten opzichte van opdrachtnemer de verzekering dat op tekst, motief en/of afbeelding geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product ook geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.
 9. De opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren van alle vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden. De opdrachtgever vergoedt opdrachtnemer alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.

Artikel 11: Prijzen, declaratie en kosten

 

 1. Voor het formuleren van voorstellen en vervaardigen van offertes berekent de opdrachtnemer geen kosten, tenzij daarvoor specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat geval zal vooraf een opgave worden gegeven van de omvang van de werkzaamheden van de opdrachtnemer en van de daarmee gepaard gaande kosten die in rekening zullen worden gebracht.
 2. Het bedrag dat wegens vergoeding van de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) anders is overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer. Indien de opdracht ontwerpwerkzaamheden omvat, zullen steeds ook alle werkzaamheden verband houdende met de voorbereiding daarvan in rekening worden gebracht.
 3. Kosten, voortvloeiende uit of verband houdende met aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. De door de opdrachtnemer gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten kunnen onder meer, doch niet uitsluiten, bestaan uit prijzen van de te verwerken materialen, declaraties van ingeschakelde derden en vervoer-, verzend- en verzekeringskosten.
 5. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan 10%. Het meer- of minder geleverde wordt in rekening gebracht, respectievelijk op de rekening in mindering gebracht.
 6. Alle tarieven zijn exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting (tenzij anders omschreven) en overige door de overheid opgelegde heffingen. Deze worden apart vermeld in de factuur en zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering, door ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog onbekende factoren, de prijzen van hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan. Is de opdrachtnemer gerechtigd ter zake van de opdracht overeengekomen tarieven diensovereenkomstig en zonder overleg met de opdrachtgever aan te passen, evenwel met een maximumoverschrijding van tien procent. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met de opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herziening van de opdracht kan worden besloten. In alle gevallen geldt dat de kostenstijgingen na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering van zaken of verrichten van diensten, die ontstaan zijn door van overheidswege goedgekeurde wijzigingen van de tariefstelling, zullen kunnen worden doorberekend, voor zover dit in overeenstemming is met het tariefbeleid van het Ministerie van Economische Zaken.
 8. Indien de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschort of beëindigd, heeft de opdrachtnemer recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. De opdrachtnemer mag de uitvoering van de overeenkomst opschorten indien opdrachtgever de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Tevens mag de opdrachtnemer haar verplichtingen opschorten indien na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 12: Eigendom halffabrikaten, productiemiddelen etc.

 

 1. Alle door de opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken, zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen blijven in eigendom toebehoren aan de opdrachtnemer, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
 2. De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.
 3. De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken, alsmede resten, zoals snijafval etc. van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de opdrachtnemer zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste één jaar en zonder dat de opdrachtnemer instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 13: Aflevering en leveringstermijn

 

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken ter plaatse waar de opdrachtnemer zijn bedrijf uitoefent dan wel wordt de levering uitgevoerd door een door opdrachtnemer gekozen expediteur. Digitale afleveringen vinden plaats aan het door opdrachtgever daartoe opgegeven e-mailadres, danwel (voor risico van opdrachtgever) door uploaden op een externe server, danwel door beschikbaar stellen op de server van (een hulppersoon van) de opdrachtnemer.
 2. Een door de opdrachtnemer opgegeven leveringstermijn heeft slechts indicatieve betekenis, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven, dat het een uiterste termijn betreft. De opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 3. De gebondenheid van de opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn vervalt indien en zodra de opdrachtgever de opdracht wijzigt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of de geringe duur van het oponthoud de opdrachtnemer in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van de productiecapaciteit.
 4. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer, gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige aflevering door de opdrachtnemer mogelijk te maken.
 5. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorig lid gestelde, vervalt voor de opdrachtnemer de verplichting om binnen de aanvankelijk overeengekomen uiterste leveringstermijn de overeengekomen prestatie te verrichten. Deze verplichting vervalt eveneens indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals die zijn omschreven in de artikelen 9 en 17 . Zij vervalt ook in de situaties die beschreven worden in de artikelen 4, 8 en 18.
 6. Levering ten aanzien van de opdrachtgever in de hoedanigheid van consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de opdrachtgever. Na levering gaat het risico van de zaak over op de opdrachtgever.
 7. De zaken die voorwerp zijn van de overeenkomst ten aanzien van de opdrachtgever in de hoedanigheid van bedrijf zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de opdrachtgever voor rekening en risico van opdrachtnemer. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aan te wijzen derde ter beschikking staan.
 8. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
 9. Indien de opdrachtgever op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever, nadat opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan op de hoogte heeft gesteld.
 10. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 11. Indien de opdrachtgever op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 12. Goederen die besteld zijn met aangebrachte afbeelding en/of logo’s of op maat gedrukt zijn kunnen NIET geretourneerd worden, ook pasmodellen niet. Aangeboden goederen worden geweigerd en geretourneerd op kosten van de opdrachtgever. Al deze leveringen zijn definitief.

Artikel 14: Onderzoek bij aflevering; afwijkingen

 

 1. De opdrachtgever is verplicht terstond na de aflevering van de diensten en/of zaken en/of gegevens grondig na te gaan of de prestatie van de opdrachtnemer deugdelijk en overeenkomstig de opdracht is.
 2. De prestatie van de opdrachtnemer geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, indien de opdrachtgever na aflevering het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of het doen bewerken.
 3. Afwijkingen van geringe betekenis –daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur of schermweergave- van de in de opdracht bedoelde prestatie of van een ontwerp, test, (proef)afdruk en/of (proef)model brengen geen verandering in de op partijen rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Afwijkingen van vorm en van technische aard behoudt opdrachtnemer zich uitdrukkelijk voor dat bij nakoming van de overeenkomst afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van de beschrijvingen en informatie in onze prospectussen, catalogi en andere schriftelijke en elektronische documenten voor wat betreft de eigenschappen van stoffen, kleuren, gewicht, afmetingen, vormgeving en dergelijke kenmerken, voor zover die van de klant kunnen worden gevergd. Redenen voor dergelijke te accepteren wijzigingen kunnen voortvloeien uit in de handel gebruikelijke schommelingen en technische productiemethoden.
 4. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de (gebruiks-)waarde van het (af)geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 15: Reclame

 

 1. De opdrachtgever dient de geleverde goederen terstond na aflevering te controleren op direct waarneembare gebreken. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden of (af)geleverde zaken of het bedrag van de factuur binnen zeven dagen na het moment van afleveren respectievelijk na de factuurdatum per aangetekende brief aan de opdrachtnemer mede te delen. Daarbij moet de opdrachtgever nauwkeurig opgave van de aard en de grond van de reclame en van de desbetreffende factuur doen.
 2. Indien de opdrachtgever een gebrek redelijkerwijze niet eerder kon of had hoeven ontdekken, dient hij binnen zeven dagen na de ontdekking van het gebrek, een reclame per aangetekende brief aan de opdrachtnemer mede te delen, en daarbij naar genoegen van de opdrachtnemer gemotiveerd aan te geven waardoor hij dat gebrek redelijkerwijs niet eerder kon of had hoeven te ontdekken.
 3. In de gevallen genoemd in artikel 14.2 en artikel 14.3 komt aan de opdrachtgever nimmer enig recht van reclame toe.
 4. Na het verstrijken van de in het eerste en tweede lid genoemde termijnen vervalt het recht van reclame.
 5. Reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 6. Met betrekking tot reclame wordt elke deel(af)levering als een afzonderlijke levering beschouwd.
 7. Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft de opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van werkzaamheden waarvan het resultaat afgekeurd is, en de vervanging van de geleverde zaken, dan wel van het gebrekkig of beschadigd gedeelte daarvan, nadat deze zaken tijdig aan de opdrachtnemer zijn geretourneerd.
 8. Artikel 15.7 geldt niet in geval de afnemer de goederen zelf heeft aangeleverd ter bewerking. Alsdan geldt dat opdrachtnemer een redelijke vergoeding, in verhouding tot de van haar verlangde prestatie, verleent.

Artikel 16: Garantie

 

 1. Van iedere garantie op door de opdrachtnemer geleverde zaken of werken zijn uitdrukkelijk uitgesloten: Normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting, glansvermindering en kreuken door het wassen), vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit door voortschrijding der techniek of anderszins, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van (zelf)klevende materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen. De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde zaken voor de duur van maximaal drie maanden na aflevering, door nimmer verder strekkend dan de aan de opdrachtnemer zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie.
 2. De garantie voor door de opdrachtnemer geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken of werken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan de opdrachtnemer verleende garantie.
 3. Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) anders is overeengekomen.

Artikel 17: Betaling

 

 1. De opdrachtnemer bepaalt de betalingsvoorwaarden. Behalve in het geval dat vooruitbetaling of levering onder rembours is bedongen, zal betaling van door opdrachtnemer aan de opdrachtgever verstuurde, resp. overhandigde facturen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient echter met schriftelijk bewijs te zijn voldaan voordat het betreffende goed door opdrachtnemer wordt afgedragen. Opdrachtnemer is gerechtigd van opdrachtgever volledige vooruitbetaling te vorderen.
 2. Bij meerdere opdrachten of grote opdrachten staat het de opdrachtnemer vrij een aanbetaling te verlangen alvorens hij een begin maakt met de uitvoering van de opdracht. Indien geen aanbetaling vooraf overeen is gekomen, geldt het volgende. Betaling van het factuurbedrag door de opdrachtgever dient te zijn geschied binnen veertien dagen na factuurdatum, in euro’s, door middel van overboeking ten gunste van een door de opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening, waarbij als betaling slechts zal gelden de mededeling van de betreffende bankinstelling dat het factuurbedrag is bijgeschreven op de aangewezen rekening. Betaling geschiedt netto. Verrekening, opschorting of inhouding van een gedeelte van het verschuldigde bedrag is opdrachtgever niet toegestaan.
 3. In geval van betaling door een derde waaronder een sponsor ontheft het de opdrachtgever/afnemer niet van de betalingsverplichting binnen de termijn van 14 dagen. De betaling dient evenzo te geschieden, zonder aftrek van enige korting of schuldvergelijking, door overschrijving op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 4. De opdrachtnemer is gerechtigd, bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlangen van alle voor de gehele opdracht gemaakte kosten, zoals die van ontwerpen, (druk) proeven en films.
 5. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn volledig heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die de opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar en is de (zakelijke) opdrachtgever zonder nadere sommatie of ingebrekestelling hierover vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de datum van de algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die de opdrachtnemer heeft.
 6. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, mag de opdrachtnemer met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van iedere opdracht opschorten.
 7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever komen ten laste van de opdrachtgever.
 8. Door de opdrachtgever gedane betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op de (incasso)kosten, vervolgens in mindering op de in rekening gebrachte rente en ten slotte in mindering op het factuurbedrag.
 9. De in de lid 3 en lid 5 genoemde verhogingen treden uitsluitend in de plaats van vergoeding van vertragingsschade. Naast deze vergoeding kan schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 10. Indien de opdracht is verstrekt door of ten behoeve van meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk verbonden ter zake van de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel weergegeven, dit ongeacht de tenaamstelling van de factuur. 
 11. Opdrachtgever is niet bevoegd om het verschuldigde bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 12. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 18: Retentierecht, eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 

 1. Alle ontwerpen op de website van opdrachtnemer zijn zelf ontworpen en bezit daar ook de originele files van. Het is ten strengste verboden deze ontwerpen te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Indien deze toch worden gebruikt heeft dit consequenties.
 2. De opdrachtnemer is bevoegd om zaken van de opdrachtgever die hij onder zich heeft, alsmede die zaken die door de opdrachtnemer zijn samengesteld of opgesteld in opdracht van de opdrachtgever niet aan de opdrachtgever of aan derden af te geven, tot dat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.
 3. Het volledige eigendomsrecht op door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever afgeleverde zaken blijven onvoorwaardelijk bij de opdrachtnemer, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer die voortvloeien uit de opdracht, heeft voldaan. Tot dit moment zal de opdrachtgever geen enkele daad van beschikking over genoemde zaken verrichten.
 4. De opdrachtgever verleent de opdrachtnemer pandrecht op alle zaken en gegevens van de opdrachtgever die in het kader van de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever in de macht van de opdrachtnemer zijn gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn, niet-opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 19: Bescherming van gegevens

 

 1. De gegevens en informatie die de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekt, zal opdrachtnemer zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. De opdrachtnemer handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Opdrachtnemer zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.
 3. De opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
 4. Bij het bezoeken van de website www.shirtprintservice.nl kan opdrachtnemer informatie van de opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 5. De informatie die opdrachtnemer verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. 
 6. Opdrachtnemer mag de persoonsgegevens van de opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 7. Het is opdrachtnemer niet toegestaan om de persoonsgegevens van de opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 8. Opdrachtnemer mag de persoonsgegevens van de opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.
 9. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
 10. De opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.
 11. De opdrachtgever gaat akkoord dat opdrachtnemer de opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de opdrachtgever dit kenbaar maken.

Artikel 20: Varia 1.

 

 1. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op en te downloaden van www.shirtprintservice.nl.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten en op daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gedaan, respectievelijk gegeven, gesloten en uitgevoerd.
 4. Een geschil is aanwezig, wanneer een van de partijen verklaart dat dit het geval is. Geschillen zullen uitsluitend worden onderworpen aan het Nederlands recht.